Účtovný odhad

Účtovný odhad je aproximácia sumy obchodnej transakcie, pre ktorú neexistujú presné prostriedky ocenenia. Odhady sa používajú v účtovníctve na základe časového rozlíšenia, aby bola účtovná závierka úplnejšia, zvyčajne na predvídanie udalostí, ktoré ešte nenastali, ale ktoré sa považujú za pravdepodobné. Tieto odhady môžu byť následne revidované, keď bude k dispozícii viac informácií. Príklady účtovných odhadov sú:

  • Stratová rezerva na nárok na náhradu škody na životnom prostredí

  • Rezerva na stratu z dôvodu nedobytného dlhu

  • Strata zo záruky na reklamáciu

Výška účtovného odhadu je založená na historických dôkazoch a úsudku účtovníka. Základ, z ktorého vychádza účtovný odhad, by mal byť plne zdokumentovaný pre prípad, že bude vykonaný audit neskôr.