Náklady na predaj

Náklady na predaj sú súhrnným súčtom všetkých nákladov použitých na vytvorenie produktu alebo služby, ktoré sa predali. Náklady na predaj sú kľúčovou súčasťou metrík výkonnosti spoločnosti, pretože merajú schopnosť účtovnej jednotky navrhovať, zabezpečovať zdroje a vyrábať tovar za prijateľné náklady. Tento termín najčastejšie používajú maloobchodníci. U výrobcu je pravdepodobnejšie, že použije výraz náklady na predaný tovar. Riadková položka Náklady na predaj sa zobrazuje v hornej časti výkazu ziskov a strát ako odpočet od čistého predaja. Výsledkom tohto výpočtu je hrubá marža zarobená vykazujúcou jednotkou.

Rôzne náklady na predaj spadajú do všeobecných podkategórií priamej práce, priamych materiálov a režijných nákladov a možno ich tiež považovať za náklady na provízie spojené s predajom. Náklady na predaj sa počítajú ako počiatočný inventár + nákupy - konečný inventár. Napríklad spoločnosť má na začiatku mesiaca po ruke 10 000 dolárov inventára, v priebehu mesiaca vydá 25 000 dolárov na rôzne položky inventára a na konci mesiaca má po ruke 8 000 dolárov inventára. Aká bola jeho cena za predaj počas mesiaca? Odpoveď je: