Ako zosúladiť bankový výpis

Zosúladenie bankového výpisu zahŕňa porovnanie záznamov banky o kontrole činnosti účtu s vašimi vlastnými záznamami aktivity pre ten istý účet. Účelom je vyhľadať rozdiely medzi týmito dvoma verziami a aktualizovať svoje záznamy tak, aby zodpovedali záznamom banky, ako aj zistiť chyby, ktoré banka urobila. Stručne povedané, na zabezpečenie správnosti zostatku na vašom bežnom účte je potrebné bankové vyrovnanie. Audítorská spoločnosť ako súčasť svojich postupov pri ročnom audite bežne požaduje zúčtovanie bankového výpisu na konci roka. Ak chcete zosúladiť bankový výpis, postupujte takto:

  1. Na konci mesiaca dostanete od banky bankový výpis, v ktorom sú uvedené všetky vklady uskutočnené na vašom bežnom účte, ako aj všetky šeky, ktoré vykonali zúčtovanie v banke, a rôzne ďalšie platby z účtu, napríklad za poplatky za správu účtu. Na zadnej strane tohto vyhlásenia by mal byť formulár na zmierenie, ktorý môžete použiť na dokončenie zmierenia. Ak je to jednoduchšie, použite svoj vlastný formulár zmierenia.

  2. Priraďte každý z vkladov vo svojich záznamoch k tým, ktoré sú uvedené na bankovom výpise. Ak ste zaznamenali vklad, ktorý banka zatiaľ v priebehu mesiaca neprijala, uveďte tento vklad ako zosúlaďovaciu položku, ktorá by sa mala pripočítať ku konečnému zostatku banky na vašom účte.

  3. Porovnajte sumu každého vkladu zaznamenanú bankou so sumou, ktorú ste zaznamenali. Je možné, že banka odmietla šek v rámci dávky uložených šekov alebo rozdielne zaznamenala sumu šeku. Suma odmietnutého šeku by sa mala pripočítať k konečnému hotovostnému zostatku banky.

  4. Ak je rozdiel v sume šeku zaznamenaného bankou, možno ste urobili chybu vo svojich účtovných záznamoch. Ak je to tak, upravte záznam o vklade. Ak banka urobila chybu, obráťte sa na banku s týmito informáciami a rozdiel zahrňte ako vyrovnávaciu položku.

  5. Priraďte všetky šeky uvedené v bankovom výpise k tomu, že zúčtovala banku s tými, ktoré sú uvedené vo vašom registri šekov. Vedľa každej kontroly vo vašom šekovom registri začiarknite políčko, ktoré sa zhoduje s kontrolami uvedenými na bankovom výpise. Porovnajte tiež sumy šekov; ak je rozdiel medzi sumou zaznamenanou bankou a vašimi vlastnými záznamami, upravte svoje záznamy alebo kontaktujte banku ohľadom rozdielu.

  6. Urobte si zoznam všetkých šekov vo vašom šekovom registri, ktoré ešte neprešli bankou. Súčet týchto nevybavených šekov je položka odsúhlasenia, ktorá predstavuje odpočet od konečného zostatku banky na vašom účte.

  7. Prejdite si rôzne debety a kredity uvedené na bankovom výpise a overte, či ste ich zaznamenali do svojich vlastných záznamov. Je celkom možné, že žiadna z týchto položiek nebola uvedená v zozname, takže skôr ako budete pokračovať, nezabudnite upraviť svoj hotovostný zostatok pre tieto položky. Príklady rôznych položiek sú poplatky za vrátenie šekov, poplatky za prečerpanie účtu, poplatky za vedenie účtu a poplatky za dodatočné objednanie zásob, ktoré ste si objednali.

  8. Z konečného hotovostného zostatku banky na vašom účte pripočítajte alebo odpočítajte všetky položky zúčtovania a výsledok porovnajte s vlastným záznamom o konečnom hotovostnom zostatku. Ak sa tieto dve čísla nezhodujú, je možné, že sa nezhodovali ani počiatočné zostatky týchto dvoch čísel, v takom prípade by ste mali vyrovnať výpis z bankového účtu za predchádzajúce obdobie. V opačnom prípade v súčasnom období stále existuje vyrovnávacia položka, ktorú ste ešte neidentifikovali.

  9. Po dokončení vyrovnania zošite zoznam všetkých položiek vyrovnania do bankového výpisu alebo tieto položky napíšte do formulára na porovnanie, ktorý sa nachádza na zadnej strane bankového výpisu. Tieto informácie si uložte, aby ste ich mohli v budúcnosti použiť.