Rozdelenie nákladov

Alokácia nákladov je proces identifikácie, agregácie a priradenia nákladov k nákladovým objektom. Nákladovým objektom je každá činnosť alebo položka, pre ktorú chcete osobitne zmerať náklady. Príklady nákladových objektov sú produkt, výskumný projekt, zákazník, oblasť predaja a oddelenie.

Alokácia nákladov sa používa na účely finančného výkazníctva na rozloženie nákladov medzi oddeleniami alebo inventárnymi položkami. Alokácia nákladov sa tiež používa pri výpočte ziskovosti na úrovni oddelenia alebo pobočky, čo sa zase môže použiť ako základ pre bonusy alebo financovanie ďalších aktivít. Alokáciu nákladov je možné použiť aj pri odvodení prevodných cien medzi dcérskymi spoločnosťami.

Príklad rozdelenia nákladov

African Bongo Corporation (ABC) prevádzkuje svoju vlastnú elektráreň v zázemí Juhoafrickej republiky a na základe úrovne spotreby elektrickej energie alokuje náklady na túto elektráreň svojim šiestim prevádzkovým oddeleniam.

Metódy alokácie nákladov

Samotný termín „alokácia“ znamená, že nie je k dispozícii príliš presná metóda účtovania nákladov na nákladový objekt, takže prideľujúca entita na to používa približnú metódu. Môžete teda pokračovať v zdokonaľovaní základu, z ktorého rozdeľujete náklady, pomocou takých alokačných základov, ako sú štvorcové metre, počet zamestnancov, náklady na použitý majetok alebo (ako v príklade) spotreba elektriny. Cieľom ktorejkoľvek metódy alokácie nákladov, ktorú použijete, je buď rozložiť náklady najférovejším možným spôsobom, alebo tak urobiť spôsobom, ktorý ovplyvní vzorce správania nákladových objektov. Metóda prideľovania založená na počte zamestnancov teda môže viesť manažérov oddelení k znižovaniu počtu zamestnancov alebo k outsourcingu funkcií tretím stranám.

Rozdelenie nákladov a dane

Spoločnosť môže alokovať náklady svojim rôznym divíziám so zámerom účtovať dodatočné výdavky tým divíziám, ktoré sa nachádzajú v oblastiach s vysokými daňami, čo minimalizuje výšku vykazovaného zdaniteľného príjmu pre tieto divízie. V takýchto prípadoch účtovná jednotka zvyčajne zamestnáva odborného právneho poradcu, aby sa ubezpečila, že dodržiava predpisy miestnej samosprávy týkajúce sa rozdelenia nákladov.

Dôvody nepridelenia nákladov

Úplne ospravedlniteľným dôvodom na nepridelenie nákladov je, že by sa nemali účtovať žiadne náklady, nad ktorými nemá príjemca kontrolu. Vo vyššie uvedenom príklade africkej spoločnosti Bongo Corporation teda mohla spoločnosť zakázať rozdelenie nákladov na svoju elektráreň z dôvodu, že žiadna zo šiestich prevádzkových oddelení nemá nad elektrárňou kontrolu. V takejto situácii účtovná jednotka jednoducho zahrnie nepridelené náklady do celkových nákladov spoločnosti na podnikanie. Akýkoľvek zisk generovaný oddeleniami prispieva k úhrade nepridelených nákladov.