Crossfoot

Crossfoot je súhrn súčtov stĺpcov v hlavnej knihe. Účelom crossfootingu je zabezpečiť, aby sa všetky súčty stĺpcov sumarizovali s celkovým súčtom. Ak nie, potom je chyba v súčtoch stĺpcov alebo v celkovom súčte, ktoré musia byť opravené. Toto je základný nástroj audítora na zabezpečenie správneho súhrnu správ.

Koncept sa tiež používa pri manuálnom overovaní, že novo navrhnutá správa funguje podľa očakávania. Crossfooting overuje, či funkcie automatického sčítania v prehľade fungujú podľa očakávania.