Mimoriadne opravy

Mimoriadne opravy sú rozsiahle opravy strojových zariadení so zámerom predĺžiť životnosť strojových zariadení. Náklady na tieto opravy by mali byť zahrnuté v obstarávacej cene dlhodobého majetku, ktorý bol opravený, a odpisované počas revidovanej zostávajúcej doby životnosti majetku. Z účtovného hľadiska môže byť praktickejšie zaznamenať náklady na mimoriadnu opravu ako samostatný dlhodobý majetok, čo uľahčuje pochopenie záznamov o dlhodobom majetku.

Za mimoriadnu opravu sa nepovažuje bežná preventívna údržba, ktorá je určená iba na to, aby strojové zariadenia dosiahli svoju pôvodnú životnosť. Namiesto toho je mimoriadna oprava zameraná na tie časti stroja, ktoré sa do predpokladaného dátumu vyradenia majetku opotrebujú, aby stroj mohol pokračovať v činnosti dlhšiu dobu. Príklady mimoriadnych opráv sú nová strecha na budove, nový motor pre nákladné auto a oprava parkoviska.

Ak je suma vynaložená na mimoriadnu opravu nepodstatná, z účtovného hľadiska je efektívnejšie účtovať náklady do nákladov tak, ako sú vynaložené, a nie upravovať záznamy o dlhodobom majetku. Tiež, ak je predĺženie životnosti strojového zariadenia relatívne malé (napríklad niekoľko mesiacov), je tiež efektívnejšie jednoducho účtovať náklady na opravu do nákladov, ktoré vzniknú.