Kondenzovaná súvaha

Konsolidovaná súvaha je výkaz zmien finančnej situácie, ktorý je prezentovaný vo vysoko agregovanom formáte. Táto forma prezentácie sa môže použiť v kombinácii s úplným súborom skrátenej účtovnej závierky, ak je zámerom prezentovať iba najdôležitejšie momenty z aktív, pasív a vlastného imania účtovnej jednotky.