Definícia analýzy citlivosti

Analýza citlivosti je použitie viacerých možných scenárov na modelovanie celého radu možných výsledkov. Táto technika sa používa na hodnotenie alternatívnych obchodných rozhodnutí, pri ktorých sa využívajú rôzne predpoklady o premenných. Finančný analytik by napríklad mohol preskúmať potenciálne úrovne zisku, ktoré možno dosiahnuť v dôsledku investícií do strojov zmenou očakávanej úrovne dopytu, nákladov na materiál, percenta prestojov zariadenia, nákladov na obsluhu a zostatkovej hodnoty zariadenia.

Ďalším príkladom je, že analytik modeluje rozsah výsledkov pri budúcom nákupe vybavenia. Potenciálnym problémom je, že zariadenie môže byť nahradené novým modelom zariadenia, čo môže znížiť jeho hodnotu pri ďalšom predaji. V súlade s tým analytik vykoná analýzu citlivosti, ktorá modeluje celoživotnú ziskovosť investície za predpokladu, že na konci predpokladaného obdobia používania zariadenia bude na konci obdobia možného ďalšieho predaja rozsah možných hodnôt opätovného predaja.

Obzvlášť užitočným aspektom analýzy citlivosti je nájsť tie premenné, ktoré môžu mať neobvykle veľký vplyv na výsledok analýzy. Subjekt s rozhodovacou právomocou potom môže vyhodnotiť pravdepodobnosť toho, že premenné zažijú významné zmeny. Výsledkom je lepšie pochopenie rizík spojených s investíciou.

Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť analýzu citlivosti, je agregovať premenné do troch scenárov, čo sú najhorší prípad, najpravdepodobnejší prípad a najlepší prípad. Pravdepodobnosť výskytu premenných použitých v týchto troch prípadoch zoskupuje najpravdepodobnejšie premenné.

Potenciálnym problémom analýzy citlivosti je to, že sa vykonáva pomocou historických údajov, ktoré sa na budúce predpovede nemusia presne vzťahovať.