Náklady na akumuláciu

Nárastom výdavkov sa rozumie priebežné, plánované vykázanie výdavkov súvisiacich s dlhodobým záväzkom. Suma zaúčtovaná do nákladov predstavuje zmenu zvyšných diskontovaných peňažných tokov zo záväzku. Tento koncept sa najčastejšie uplatňuje na záväzky pri vyradení majetku, ktoré zvyčajne trvajú mnoho rokov do budúcnosti, a preto sa merajú pomocou analýzy diskontovaných peňažných tokov.