Vyhlásené dividendy

Vyhlásené dividendy sa týkajú dividend, ktoré boli schválené predstavenstvom, ale ešte neboli vyplatené investorom. Vyplatené dividendy sú až do výplaty záväzkom spoločnosti. Ak majú byť dividendy vyplatené do jedného roka (ako to zvyčajne býva), potom je tento záväzok v súvahe emitujúceho subjektu klasifikovaný ako krátkodobý záväzok.