Celkové výrobné náklady

Celkové výrobné náklady sú súhrnnou sumou nákladov, ktoré podnik vznikne pri výrobe tovaru v účtovnom období. Termín potom možno definovať dvoma spôsobmi, ktorými sú:

  • Celá suma týchto nákladov sa účtuje do nákladov v účtovnom období, čo znamená, že celkové výrobné náklady sú rovnaké ako náklady na predaný tovar; alebo

  • Časť týchto nákladov sa účtuje do nákladov v danom období a časť z nich sa alokuje na tovary vyrobené v danom období, ktoré sa však nepredajú. Teda časť celkových výrobných nákladov možno priradiť k majetku zásob, ako sa uvádza v súvahe.

Bežnejšie sa tento pojem používa tak, že celkové výrobné náklady sa riadia prvou definíciou, a teda aj suma účtovaná do nákladov v účtovnom období. V tejto situácii je výpočet celkových výrobných nákladov nasledovný:

  1. Priame materiály . K nákladom na začatie inventúry pripočítajte celkové náklady na nákup materiálu v danom období a odčítajte náklady na ukončenie inventúry. Výsledkom sú náklady na priame materiály, ktoré vznikli v danom období.

  2. Priama práca . Zostavte náklady na všetku priamu výrobnú prácu vynaloženú v danom období, vrátane nákladov na príslušné dane zo mzdy. Výsledkom sú náklady na priamu prácu.

  3. Nad hlavou . Agregujte náklady na všetky režijné náklady závodu vynaložené v danom období. Zahŕňa to náklady ako výrobné platy, nájom zariadenia, opravy a údržba a odpisy zariadenia.

  4. Sčítajte súčty odvodené z prvých troch krokov, aby ste dosiahli celkové výrobné náklady.

Výpočet týchto nákladov je trochu odlišný, ak použijeme druhú definíciu, kde je možné časť nákladov priradiť k tovaru, ktorý sa vyrába, ale nepredáva. V takom prípade použite nasledujúce kroky (za predpokladu, že sa použije štandardná kalkulácia):

  1. Každej vyrobenej jednotke priraďte štandardné náklady na materiál.

  2. Každej vyrobenej jednotke priraďte štandardné priame mzdové náklady.

  3. Agregujte všetky režijné náklady továrne za dané obdobie do fondu nákladov a alokujte obsah tohto súboru nákladov k počtu vyrobených jednotiek počas obdobia.

  4. Keď sa jednotka predáva, účtujte do nákladov na predaný tovar súvisiace štandardné náklady na materiál, štandardné priame náklady na pracovnú silu a pridelenú réžiu závodu.

Poznámka: Ak sa predá viac jednotiek, ako sa v danom období vyrobí, náklady spojené s inventárom z predchádzajúceho obdobia sa zaúčtujú do nákladov. V takom prípade budú náklady na predaný tovar vyššie ako celkové výrobné náklady vynaložené v danom období.