Účtovanie o plne odpísanom majetku

Účtovanie o plne odpísanom majetku má pokračovať v vykazovaní jeho nákladov a akumulovaných odpisov v súvahe. K majetku sa nevyžadujú žiadne ďalšie odpisy. Nie je potrebné ďalšie účtovníctvo, kým nedôjde k vyradeniu majetku, napríklad jeho predajom alebo vyradením. Fixné aktívum sa úplne odpisuje, keď sa jeho pôvodná zaznamenaná obstarávacia cena, znížená o akúkoľvek zostatkovú hodnotu, zhoduje s jeho celkovým akumulovaným odpisom. Fixné aktívum sa môže tiež úplne odpisovať, ak sa zaúčtuje zníženie hodnoty oproti pôvodnej zaznamenanej cene, pričom maximálna zostatková hodnota aktíva nie je vyššia. Plné odpisy teda môžu vzniknúť v priebehu času alebo naraz prostredníctvom poplatku za zníženie hodnoty.

Po úplnom odpísaní fixného aktíva je kľúčovým bodom zabezpečenie toho, aby sa proti aktívu nezaznamenali žiadne ďalšie odpisy. Ďalšie odpisy sa môžu vyskytnúť, keď sa odpisy počítajú ručne alebo pomocou elektronickej tabuľky. Komerčná databáza dlhodobého majetku automaticky vypne odpisy, pokiaľ bol v systéme správne nastavený dátum ukončenia. V takejto komerčnej databáze však musí byť zaznamenané zníženie hodnoty, inak bude systém pokračovať v zaznamenávaní odpisov s pôvodnou odpisovou sadzbou, aj keď zostávajúca účtovná hodnota bola znížená alebo vylúčená.

Absencia ďalších odpisových nákladov po ukončení odpisovania majetku zníži výšku odpisových nákladov vykázaných vo výkaze ziskov a strát, takže o sumu zníženia odpisov sa zvýšia nepeňažné zisky.

Vykazovanie plne odpísaného majetku bude v súvahe na dvoch miestach:

  • Náklady . Celá obstarávacia cena majetku bude uvedená v riadkovej položke dlhodobý majetok v súvahe v sekcii aktíva.

  • Odpisy . Plná suma akumulovaných odpisov bude uvedená v riadkovej položke akumulované odpisy proti majetku, ktorá sa nachádza hneď pod riadkovou položkou dlhodobého majetku.

Bolo by nesprávne účtovné zaobchádzanie s odstránením nákladov na fixné aktíva a súvisiacich akumulovaných odpisov z účtovných záznamov, pokiaľ sa podkladové aktívum stále používa, a to z dvoch dôvodov:

  • Metriky . Mala by sa uviesť prítomnosť takého veľkého množstva akumulovaných odpisov pre aktívum, aby niekto, kto analyzuje účtovnú závierku, rozlíšil, že spoločnosť má tendenciu dlho si ponechávať svoj fixný majetok; môže to byť indikátor viacerých problémov, ako napríklad dobrá údržba alebo bezprostredná potreba utratiť hotovosť za náhradný majetok.

  • Záznam majetku . Ak sa majetok nachádza v areáli a používa sa, malo by sa to zaznamenať. Jeho výmazom by sa majetok odstránil z registra dlhodobého majetku, aby niekto mohol vykonať audit dlhodobého majetku a sledovať ho, ale v záznamoch spoločnosti ho nevidel.

Keď sa s dlhodobým majetkom nakoniec zlikviduje, udalosť by sa mala zaznamenať tak, že sa z účtu akumulovaných odpisov zaúčtuje celá odpisovaná suma, na účet dlhodobého majetku sa pripíšu všetky jeho zaznamenané náklady a na zaznamenanie zostávajúceho rozdielu sa použije účet ziskov a strát.