Formulár účtu

Formulár účtu predstavuje dvojstĺpcový formát na prezentáciu súvahy. V tomto formáte sú aktíva uvedené v prvom stĺpci, zatiaľ čo účty pasív a vlastného imania sú uvedené v druhom stĺpci. Toto rozloženie zodpovedá účtovnej rovnici, kde sa súčet aktív rovná súčtu všetkých pasív a vlastného imania. Tieto súčty sa zobrazujú v dolnej časti prvého a druhého stĺpca, čo uľahčuje overenie ich zhody.

Ďalším typom formátu pre súvahu je formát prehľadu, kde sa v prvom stĺpci zobrazujú všetky popisy účtov, počnúc aktívami a končiac vlastným imaním; súčty riadkových položiek sa zobrazujú v druhom stĺpci.