Čistá účtovná hodnota

Čistá účtovná hodnota predstavuje súčasný zaznamenaný zostatok aktíva alebo pasíva očistený od sumy na protiúčte, s ktorým je spárovaný. Napríklad fixné aktívum má aktuálny zaznamenaný zostatok 50 000 dolárov a na protiúčte, s ktorým bolo spárované, je 10 000 dolárov akumulovaných odpisov. To znamená, že čistá účtovná hodnota majetku je 40 000 dolárov. Podobne, ak má záväzok z dlhopisu aktuálny zaznamenaný zostatok 250 000 dolárov a existuje zľava 20 000 dolárov zo splatných dlhopisov, ktorá je spojená s rovnakým dlhopisom, potom čistá účtovná hodnota dlhopisu je 230 000 dolárov.