Interný dokument

Interný dokument je záznam, ktorý je vytvorený a uložený v rámci firmy. Tento dokument sa používa na podporu procesov organizácie. Príklady interných dokumentov sú:

  • Zamestnanecké výkazy a časové výkazy

  • Plány výroby

  • Nákupné požiadavky

  • Prijímanie správ

  • Zákazky odberateľa

  • Šrotovacie oprávnenia

Interné dokumenty sa nezdieľajú s externými stranami. Keď audítor kontroluje knihy organizácie, málo sa spolieha na interné dokumenty, pretože sú vytvárané interne a je pravdepodobnejšie, že boli vykonštruované alebo zmenené ako dokumenty získané od tretích strán.