Podstatný vplyv

Významný vplyv je právomoc podieľať sa na prevádzkových a finančných rozhodnutiach subjektu; nejde o kontrolu nad týmito politikami. Tento koncept sa používa v medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva. Ak má investor najmenej 20 percent hlasovacích práv jednotky, do ktorej investoval, predpokladá sa, že má podstatný vplyv. Domnienku vplyvu je možné zvrátiť jasnou demonštráciou opaku.

Je možné, že investor nebude mať podstatný vplyv, a to ani pri väčšinovom vlastníctve jednotky, do ktorej investoval. Je možné stratiť významný vplyv na podnik, do ktorého sa investuje, aj bez zmeny vlastníctva. Napríklad jednotka, do ktorej sa investuje, môže podliehať kontrole súdu, regulačného orgánu alebo vlády, alebo strata významného vplyvu môže byť výsledkom zmluvnej dohody.

Za dôkaz významného vplyvu sa zvyčajne považuje čokoľvek z nasledujúceho:

  • Zastúpenie predstavenstva
  • Zamenenie alebo zdieľanie riadiacich pracovníkov
  • Významné transakcie s jednotkou, do ktorej sa investovalo
  • Účasť na tvorbe politiky
  • Výmeny technických informácií