Významnosť

Významnosť je hranica, pri prekročení ktorej sa chýbajúce alebo nesprávne informácie vo finančných výkazoch považujú za údaje ovplyvňujúce rozhodovanie používateľov. Významnosť sa niekedy interpretuje ako čistý dopad na vykázané zisky alebo zmena v percentách alebo dolároch v konkrétnej riadkovej položke v účtovnej závierke. Príklady významnosti sú tieto:

  • Spoločnosť vykazuje zisk presne 10 000 dolárov, čo je bod, v ktorom zisk na akciu presne zodpovedá očakávaniam analytikov. Akékoľvek zníženie zisku pod tento bod by vyvolalo výpredaj akcií spoločnosti, a preto by sa považovalo za významné.

  • Spoločnosť vykazuje aktuálny pomer presne 2: 1, čo je suma potrebná na splnenie jej úverových zmlúv. Akékoľvek obežné aktíva alebo sumy súčasných pasív, ktorých výsledkom je pomer menší ako 2: 1, by sa považovali za významné, pretože úver by potom mohol veriteľ zvolať.

  • Spoločnosť zo zverejnenia svojich finančných výkazov vylučuje existenciu súdneho sporu, ktorý naznačuje potenciál veľkého vyrovnania, ktoré by ju mohlo zbankrotovať.

Na základe predchádzajúcich príkladov by malo byť zrejmé, že niekedy možno aj veľmi malú zmenu vo finančných informáciách považovať za významnú, ako aj za jednoduché vynechanie informácií.