Účtovanie odložených daní

Podnik musí účtovať o odloženej dani, ak dôjde k čistej zmene v jej odložených daňových záväzkoch a aktívach počas vykazovaného obdobia. Výška odloženej dane sa zostavuje pre každú zložku podniku, ktorá platí daň, a ktorá poskytuje konsolidované daňové priznanie. Zúčtovanie odloženej dane si vyžaduje splnenie nasledujúcich krokov:

  1. Identifikujte existujúce dočasné rozdiely a prenosy.

  2. Výšku odloženej daňovej povinnosti pre tie dočasné rozdiely, ktoré sú zdaniteľné, určite pomocou príslušnej sadzby dane.

  3. Výšku odloženej daňovej pohľadávky pre tie dočasné rozdiely, ktoré sú odpočítateľné, ako aj prepočty prevádzkových strát stanovte pomocou príslušnej daňovej sadzby.

  4. Určite výšku odloženej daňovej pohľadávky pre všetky prevody zahŕňajúce daňové úľavy.

  5. Vytvorte opravnú položku k odloženým daňovým pohľadávkam, ak existuje viac ako 50% pravdepodobnosť, že spoločnosť nerealizuje časť týchto aktív. Všetky zmeny tejto opravnej položky sa majú zaúčtovať do výkazu ziskov a strát v rámci výnosov z pokračujúcich operácií. Potreba opravnej položky je obzvlášť pravdepodobná, ak má podnik v minulosti ponechané nevyužité rôzne prenosy alebo ak v najbližších rokoch očakáva stratu.