Preprava dovnútra a preprava von

Preprava sa vzťahuje na náklady na prepravu tovaru do podniku od dodávateľa, ako aj náklady na prepravu tovaru z podniku k zákazníkom.

Preprava dovnútra sú náklady na prepravu a manipuláciu, ktoré vzniknú spoločnosti prijímajúcej tovar od dodávateľov. Najvýhodnejším účtovným riešením prepravy smerom dovnútra je zahrnutie do skupiny režijných nákladov, ktorá je alokovaná na tovar vyrobený v účtovnom období. Ak ide o malú čiastku, mohla by byť účtovaná do nákladov v príslušnom období bez zahrnutia do skupiny režijných nákladov. V závislosti na účtovnom postupe sa teda môže najskôr zobraziť v súvahe ako majetok a potom sa presunúť na náklady na tovar predaný vo výkaze ziskov a strát ako tovar.

Preprava smerom von predstavuje náklady na prepravu a manipuláciu, ktoré vzniknú spoločnosti prepravujúcej tovar k zákazníkovi. Spoločnosť môže byť schopná fakturovať zákazníkom tieto náklady; ak nie, potom by spoločnosť mala účtovať náklady do nákladov v danom období. Náklady na prepravu smerom von by sa teda mali objaviť vo výkaze ziskov a strát v rovnakom vykazovanom období ako predajná transakcia, ktorej sa týkajú. Náklady na prepravu smerom von sa zvyčajne nachádzajú vo výkaze ziskov a strát v časti náklady na predaný tovar.

Podobné podmienky

Preprava dovnútra je tiež známa ako nákladná doprava a preprava smerom von je tiež známa ako nákladná doprava.