Porovnateľnosť

Porovnateľnosť je úroveň štandardizácie účtovných informácií, ktorá umožňuje vzájomné porovnanie účtovných závierok viacerých organizácií. Toto je základná požiadavka finančného výkazníctva, ktorú potrebujú používatelia účtovnej závierky.

Finančné výkazy sú porovnateľnejšie, ak sa rovnaké účtovné zásady a štandardy uplatňujú vo viacerých účtovných obdobiach, ako aj vo viacerých účtovných jednotkách v rámci odvetvia. Napríklad, ak niekoľko ropných a plynárenských spoločností dôsledne uplatňuje na svoje finančné výkazy rovnaké účtovné štandardy špecifické pre dané odvetvie, mala by existovať vysoká úroveň porovnateľnosti v rámci tohto odvetvia.