Ustanovenie

Rezerva je suma výdavku, ktorú sa účtovná jednotka rozhodla uznať teraz, skôr ako získa presné informácie o presnej výške výdavku. Napríklad jednotka pravidelne zaznamenáva rezervy na nedobytné pohľadávky, opravné položky na predaj a zastaranie zásob. Rezerva by sa mala vykázať ako náklad, ak je pravdepodobný vznik súvisiaceho záväzku, a je možné primerane odhadnúť výšku výdavku.

Rezerva sa účtuje na účte pasív, ktorý sa v súvahe obvykle klasifikuje ako krátkodobý záväzok. Účtovnícki pracovníci by mali pravidelne kontrolovať stav všetkých uznaných rezerv, aby zistili, či by sa mali upraviť.