Princíp časového obdobia

Princíp časového obdobia je koncept, podľa ktorého má podnik vykazovať finančné výsledky svojich aktivít za štandardné časové obdobie, ktoré je zvyčajne mesačné, štvrťročné alebo ročné. Po stanovení trvania každého vykazovaného obdobia použite na zaznamenanie transakcií v rámci každého obdobia pokyny všeobecne uznávaných účtovných zásad alebo medzinárodných štandardov finančného výkazníctva.

Do hlavičky finančného výkazu musíte zahrnúť časové obdobie, na ktoré sa výkaz vzťahuje. Napríklad výkaz ziskov a strát alebo výkaz peňažných tokov môže pokrývať „Osem mesiacov končiacich 31. augusta“. Súvaha je však datovaná konkrétnym dátumom, a nie rozsahom dátumov. V hlavičke súvahy teda môže byť uvedené „k 31. augustu“.

Podobné podmienky

Princíp časového obdobia je tiež známy ako koncept časového obdobia alebo predpoklad časového obdobia.