Riadkový orgán

Orgán nadriadeného orgánu je právomoc daná niekomu v dozornej funkcii nariadiť konanie podriadených. Táto právomoc sa udeľuje, aby organizácia mohla dosiahnuť svoje stanovené ciele a zámery. Príklady manažérov v rámci firmy, ktorí majú nadriadené oprávnenie, sú kontrolór, technický manažér, vedúci výroby a obchodný manažér.