Nahromadený deficit

Akumulovaný deficit je negatívny zostatok nerozdeleného zisku. Tento deficit vzniká, keď kumulatívna suma strát a dividendy vyplatené podnikom presiahnu kumulatívnu výšku jeho ziskov. Akumulovaný deficit signalizuje, že účtovná jednotka nie je finančne stabilná, pretože si vyžaduje ďalšie financovanie. To však nemusí platiť pre začínajúce firmy, kde sa očakávajú podstatné počiatočné straty skôr, ako sa začne rozbiehať predaj.

Napríklad organizácia vytvára zisky 100 000 dolárov, vypláca dividendy 25 000 dolárov a potom zaznamenáva straty 150 000 dolárov. Jeho akumulovaný deficit sa počíta ako:

Zisky 100 000 dolárov - 25 000 dolárov dividendy - 150 000 dolárov = 75 000 dolárov Kumulovaný deficit