Náklady na odpisy

Odpisový náklad je tá časť investičného majetku, ktorá sa v bežnom období považuje za spotrebovanú. Táto suma sa potom účtuje do nákladov. Účelom tohto poplatku je postupne znižovať účtovnú hodnotu dlhodobého majetku, pretože jeho hodnota sa časom spotrebuje. Toto je nepeňažný náklad; to znamená, že nie je spojený žiadny odliv peňazí.

Keď sa urobí zápis na účet odpisových nákladov, vyrovnaný kredit sa pripíše na účet akumulovaných odpisov, čo je protiúčetový účet, ktorý vyrovnáva účet dlhodobého majetku (majetku). Zostatok na účte odpisových nákladov sa zvyšuje v priebehu fiškálneho roka účtovnej jednotky a potom je vyprázdnený a nastavený na nulu v rámci procesu uzávierky na konci roka. Účet sa potom znova použije na uloženie odpisových poplatkov v nasledujúcom fiškálnom roku.

Rovnaký koncept sa používa pre nehmotný majetok, kde sa účet súvisiacich výdavkov označuje ako amortizačný náklad.