Peňažný poukaz

Peňažný poukaz je štandardný formulár, ktorý slúži na zdokumentovanie platby v hotovosti. Ak chce niekto vybrať hotovosť z fondu drobných peňazí, vyplní hotovostný poukaz na uvedenie dôvodu výberu a výmenou za to dostane hotovosť od uschovávateľa drobných peňazí. Ak to osoba požadujúca hotovosť robí preto, lebo chce náhradu výdavkov, ktoré už zaplatila zo svojich vlastných prostriedkov, mala by do peňažného poukazu priložiť aj príslušný doklad z pôvodnej nákupnej transakcie. Poukazy sa potom uložia ako účtovné záznamy.

Depozitár peňažných prostriedkov v hotovosti používa peňažný poukaz na vyrovnanie peňažného fondu v hotovosti. Keď sa spojí všetka hotovosť v hotovosti so sumami uvedenými na peňažných poukážkach, celková suma by sa mala rovnať celkovej sume určenej pre hotovostný peňažný fond.

Formulár peňažného poukazu by mal obsahovať miesto pre meno príjemcu hotovosti, iniciály tejto osoby, sumu vyplatenej hotovosti, dátum, dôvod vyplatenia a kód účtu, z ktorého by sa mala platba zúčtovať. Formuláre môžu byť tiež vopred očíslované, aby sa zabezpečilo, že boli zohľadnené všetky formuláre.

Pracovníci interného auditu môžu naplánovať kontrolu peňažných poukážok, aby zistili, či sú vrátené položky v súlade so zásadami spoločnosti pre drobné hotovostné použitie.