Dátum akvizície

Dátum akvizície je dátum, keď nadobúdateľ prevezme kontrolu nad cieľovou spoločnosťou od jej bývalých akcionárov. Dátum akvizície je uvedený v príslušnej akvizičnej zmluve. Dátumom nadobudnutia je deň, keď sa aktíva nadobúdaného podniku oceňujú na účtovné a daňové účely.