Peňažný ekvivalent

Peňažný ekvivalent je vysoko likvidná investícia so splatnosťou tri mesiace alebo menej. Malo by byť vystavené minimálnemu riziku zmeny hodnoty. Príklady peňažných ekvivalentov sú:

  • Prijatie bankárov

  • Depozitné certifikáty

  • Reklamný papier

  • Obchodovateľné cenné papiere

  • Fondy peňažného trhu

  • Krátkodobé štátne dlhopisy

  • Pokladničné poukážky

Aby bola položka klasifikovaná ako peňažný ekvivalent, musí byť neobmedzená, aby bola okamžite k dispozícii.

Riadková položka Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty je uvedená ako prvá v súvahe, pretože riadkové položky sú uvedené v poradí podľa likvidity a tieto aktíva sú najlikvidnejšie zo všetkých aktív. Firmy majú tendenciu investovať väčšie prostriedky do hotovostných ekvivalentov, keď plánujú krátkodobú potrebu hotovosti, aby bolo možné ich investície ľahko previesť na hotovosť.