Podmienené vymedzenie majetku

Podmienené aktívum je možné aktívum, ktoré môže vzniknúť z dôvodu zisku, ktorý je podmienený budúcimi udalosťami, ktoré účtovná jednotka nemá pod kontrolou. Podľa účtovných štandardov podnik nevykazuje podmienené aktívum, aj keď je pravdepodobný súvisiaci podmienený zisk.

Podmienené aktívum sa stáva realizovaným (a teda zapisovateľným) majetkom, keď je realizácia príjmu s ním spojeného prakticky istá. V takom prípade vykázajte majetok v období, keď dôjde k zmene. Toto zaobchádzanie s podmieneným majetkom nie je v súlade s zaobchádzaním s podmieneným záväzkom, ktoré by sa malo zaznamenať, keď je to pravdepodobné (čím sa zachováva konzervatívny charakter účtovnej závierky).

Najlepším príkladom oboch strán podmieneného aktíva a podmieneného záväzku je súdny spor. Aj keď je pravdepodobné, že žalobca v prípade zvíťazí a získa peňažné ocenenie, nemôže podmienené aktíva rozpoznať, kým nebude súdne konanie vyriešené. Naopak, druhá strana, ktorá pravdepodobne prehrá súdny spor, musí vytvoriť rezervu na podmienený záväzok, akonáhle je strata pravdepodobná, a nemala by s tým čakať, kým nebude súdny spor urovnaný. Uznanie podmieneného záväzku teda prichádza pred vykázaním podmieneného aktíva.

Podnik môže zverejniť existenciu podmieneného aktíva v poznámkach pripojených k účtovnej závierke, ak je pravdepodobný prílev ekonomických úžitkov. Ak tak urobíte, čitateľom účtovnej závierky sa aspoň odhalí prítomnosť možného majetku.

Audítori sú obzvlášť opatrní pri podmienenom majetku, ktorý je zaznamenaný v účtovných záznamoch spoločnosti, a budú trvať na tom, aby bol vylúčený z účtovnej evidencie pred vydaním stanoviska k jej účtovnej závierke.