Vyúčtujte a podržte

Transakcia typu faktúra a pozdržanie je transakcia, pri ktorej predávajúci nedodá tovar kupujúcemu, ale stále zaznamená príslušné výnosy. Podľa tejto dohody môžu byť výnosy vykázané iba za splnenia niekoľkých prísnych podmienok. V opačnom prípade existuje riziko podvodného rozpoznania výnosov príliš skoro. Komisii pre cenné papiere (SEC) sa tento typ transakcií nepáči a zvyčajne to neumožňuje, pretože výnosy sa zvyčajne vykazujú iba pri odoslaní tovaru kupujúcemu.

SEC vyžaduje, aby boli predtým, ako bude povolená transakcia fakturácie a pozdržania, splnené všetky nasledujúce kritériá:

 • Riziká vlastníctva prešli na kupujúceho

 • Kupujúci sa písomne ​​zaviazal, že tovar kúpi

 • Kupujúci požiadal predávajúceho o zadržanie tovaru a má na to obchodné dôvody

 • Existuje primeraný plánovaný dátum dodania tovaru

 • Predajca musí splniť ďalšie povinnosti

 • Tovar nie je možné použiť na vyplnenie objednávky od iných zákazníkov, a preto bol oddelený

 • Tovar musí byť kompletný

Aby toho nebolo málo, komisia SEC upozorňuje, že treba brať do úvahy nasledujúce ďalšie faktory:

 • Rozsah, v akom predávajúci upravuje svoje bežné podmienky pre túto transakciu

 • História predajcu využívania transakcií typu faktúra a pozdržanie

 • Miera, do akej kupujúci stratí, ak sa následne zníži trhová hodnota zadržaného tovaru

 • Miera, do akej je možné poistiť holdingové riziko predávajúceho

 • Rozsah, v akom predajca drží tovar, skutočne vytvára podmienený predaj, ktorý by kupujúci mohol odmietnuť

Problémom sa zaoberá aj účtovný štandard Kontrakty so zákazníkmi , ktorý je rovnaký v GAAP aj IFRS. V tomto štandarde sa uvádza, že predajca musí mať všetky podmienky na uznanie výnosov na základe dohody o fakturácii:

 • Adekvátny dôvod . Musí existovať zásadný dôvod, prečo predávajúci pokračuje v skladovaní tovaru, napríklad na priamu žiadosť zákazníka.

 • Alternatívne použitie . Predajca nesmie byť schopný presmerovať tovar, a to buď k iným zákazníkom, alebo na interné použitie.

 • Dokončené . Produkt musí byť vo všetkých ohľadoch kompletný a pripravený na prenos k zákazníkovi.

 • Identifikácia . Tovar musí byť konkrétne identifikovaný ako tovar patriaci zákazníkovi.

Na základe dohody o faktúre a pozdržaní môže mať predávajúci povinnosť plniť povinnosti konať ako uschovávateľ tovaru, ktorý sa nachádza v jeho prevádzkarni. Ak je to tak, je možné, že predajca bude musieť alokovať časť transakčnej ceny do funkcie úschovy a tento výnos vykázať v priebehu obdobia úschovy.