Riziko významnej nesprávnosti

Riziko významnej (materiálnej) nesprávnosti predstavuje riziko, že účtovná závierka organizácie bola významne (materiálne) nesprávna. Toto riziko hodnotia audítori na nasledujúcich dvoch úrovniach:

  • Na úrovni tvrdenia . Toto sa ďalej delí na inherentné riziko a kontrolné riziko. Inherentným rizikom je pravdepodobnosť tvrdenia o nesprávnosti z dôvodu chyby alebo podvodu pred zvážením kontroly. Kontrolné riziko je riziko nesprávnosti, ktorému nezabráni ani nezistí vnútorná kontrola vykazujúceho subjektu.

  • Na úrovni účtovnej závierky . Týka sa účtovnej závierky ako celku. Toto riziko je pravdepodobnejšie, ak existuje možnosť podvodu.

Ak je riziko významnej skreslenia vysoké, úroveň rizika detekcie sa zníži (zvyšuje sa množstvo dôkazov získaných pri testoch vecnej správnosti). Týmto sa zníži celkové audítorské riziko.