Prečo sa pripisujú výnosy?

Dôvod, prečo sa pripisujú výnosy, je ten, že predstavujú zvýšenie vlastného imania spoločnosti a že vlastné imanie má prirodzený kreditný zostatok. Zvýšenie vlastného imania teda môže byť spôsobené iba pripísanými transakciami. Základom tohto uvažovania je účtovná rovnica, ktorá je:

Aktíva = pasíva + vlastné imanie

Účtovná rovnica sa objavuje v štruktúre súvahy, kde aktíva (s prirodzenými debetnými zostatkami) kompenzujú záväzky a vlastné imanie (s prirodzenými kreditnými zostatkami). Keď dôjde k predaju, výnos (pri absencii akýchkoľvek kompenzačných výdavkov) automaticky zvyšuje zisky - a zisky zvyšujú vlastné imanie.

Napríklad spoločnosť predá zákazníkovi na úver 5 000 dolárov poradenských služieb. Jednou stranou záznamu je debet na strane pohľadávok, ktorý zvyšuje stranu aktív v súvahe. Druhou stranou záznamu je úver v prospech výnosov, ktorý zvyšuje stránku vlastného imania v súvahe. Obidve strany súvahy teda zostávajú v rovnováhe.