Príspevok na úhradu

Príspevková marža je cena produktu mínus všetky súvisiace variabilné náklady, čo vedie k prírastkovému zisku získanému za každú predanú jednotku. Celková príspevková marža generovaná účtovnou jednotkou predstavuje celkové príjmy dostupné na úhradu fixných výdavkov a na vytvorenie zisku. Koncept príspevkovej marže je užitočný pri rozhodovaní, či povoliť nižšiu cenu v osobitných cenových situáciách. Ak je marža príspevku v konkrétnom cenovom bode nadmerne nízka alebo negatívna, bolo by nerozumné pokračovať v predaji produktu za túto cenu. Je to tiež užitočné na určenie ziskov, ktoré vzniknú z rôznych úrovní predaja (pozri príklad). Ďalej je možné tento koncept použiť na rozhodnutie, ktorý z niekoľkých produktov sa má predať, ak používajú spoločný zdroj úzkeho miesta, aby sa uprednostnil produkt s najvyššou maržou príspevku.

Koncept príspevkovej marže je možné aplikovať v celom podniku na jednotlivé produkty, produktové rady, ziskové centrá, dcérske spoločnosti, distribučné kanály, predaj zákazníkom a na celý podnik.

Ak chcete určiť mieru príspevku, odčítajte všetky variabilné náklady na produkt od jeho výnosov a vydelte ich čistým výnosom. Variabilné náklady na produkt zvyčajne zahŕňajú minimálne náklady na priamy materiál a provízie z predaja. Výpočet je:

(Čistý výnos z produktu - variabilné náklady na produkt) ÷ Výnosy z produktu

Napríklad spoločnosť Iverson Drum Company predáva bicie súpravy pre stredné školy. V poslednom období predal bicie súpravy vo výške 1 000 000 dolárov, ktoré súviseli s variabilnými nákladmi vo výške 400 000 dolárov. Iverson mal počas tohto obdobia fixné náklady vo výške 660 000 dolárov, čo malo za následok stratu 60 000 dolárov.