Globálne ACH

Globálne ACH

Globálny systém ACH rozširuje používanie určitých elektronických platieb aj mimo severoamerický región. Týmto sa uľahčuje a zlacňuje prevod prostriedkov do iných krajín. Elektronické platby pomocou systému ACH (Automated Clearing House) sú možné iba v Spojených štátoch a Kanade. Podobné typy systémov n

Čítaj viac

Marketingové družstvo

Marketingové družstvo

Marketingové družstvo poskytuje predajňu výrobkov, ktoré mu dodávajú členovia a patróni (všetky strany, s ktorými družstvo obchoduje na základe spolupráce). Napríklad farma nepretržite predáva hospodárske zvieratá a plodiny prostredníctvom družstva, ktoré zabezpečuje marketing a prípadný predaj výrobkov tretím stranám.Marketingové družstvá môžu o

Čítaj viac

Nepoistiteľné riziko

Nepoistiteľné riziko

Nepoistiteľné riziko je situácia, keď žiadny poisťovateľ nie je ochotný poskytnúť krytie. Ak by ste na seba nevzali nepoistiteľné riziko, inak by sa poisťovateľ vystavil riziku veľmi vysokých výplat, ktoré by mohli ohroziť jeho solventnosť. Nasledujúce situácie môžu spôsobiť toto riziko:Miera rizika je príliš ťažko kvantifikovateľnáNáklady na poistenie by boli príliš vysokéOčakáva sa, že incidenty spôsobujúce straty budú pomerne častéPoskytovanie krytia je nezákonné, napríklad úhrada nákladov za nezákonný činAk je riziko nepoistiteľné, spoločnosť buď reštrukturalizuje svoje podnikanie, aby sa ri

Čítaj viac

Determinanty pracovného kapitálu

Determinanty pracovného kapitálu

Determinanty pracovného kapitálu sú položky, ktoré majú priamy vplyv na sumu investovanú do obežných aktív a krátkodobých záväzkov. Manažéri radi tieto faktory pozorne sledujú, pretože prevádzkový kapitál môže absorbovať veľkú časť financovania, ktoré má organizácia k dispozícii. V súlade s tým sa manažéri vždy

Čítaj viac

Náklady na dávku

Náklady na dávku

Dávkové náklady sú zhlukom nákladov, ktoré vzniknú pri výrobe skupiny výrobkov alebo služieb a ktoré nemožno identifikovať pre konkrétne výrobky alebo služby v rámci skupiny.Na účely nákladového účtovníctva sa môže považovať za potrebné priradiť náklady na dávku jednotlivým jednotkám v rámci dávky. Ak je to tak, celkové náklady na dá

Čítaj viac

Nevkladané kontroly

Nevkladané kontroly

Neuložené šeky sú šeky, ktoré boli prijaté od zákazníkov, ale ešte neboli vložené. Existuje niekoľko možných dôvodov, prečo môže mať firma nevykonané kontroly, vrátane nasledujúcich:Podnikanie je založené na hotovostnom účtovníctve a v súčasnom účtovnom období nechce zaznamenávať žiadne ďalšie príjmy.Suma hotovosti predstavovaná nevyplaten

Čítaj viac

Medvedí nájazd

Medvedí nájazd

Medvedí nálet je koordinované úsilie skupiny investorov nakrátko predať veľa akcií spoločnosti. V kombinácii s kampaňou zasadených negatívnych príbehov (napríklad povestí o finančných ťažkostiach) je zámerom spustiť veľký výpredaj, ktorý zníži cenu akcií spoločnosti, čo pôvodnej skupine predajcov cenných papierov umožní získať značné zisky. Medvedie nájazdy sú najčastejšie zamer

Čítaj viac

Pomer dividendového výnosu

Pomer dividendového výnosu

Pomer dividendového výnosu ukazuje podiel dividend, ktoré spoločnosť vypláca v porovnaní s trhovou cenou svojich akcií. Pomer dividendového výnosu je teda návratnosťou investície pre investora, ak by mal investor kúpiť akciu za trhovú cenu v deň ocenenia.Na výpočet tohto pomeru vydelte ročné dividendy vyplatené za akciu zo strany trhovej ceny akcií na konci obdobia merania. Pretože trhová cena ak

Čítaj viac

Vstupy úrovne 3

Vstupy úrovne 3

Vstupy na úrovni 3 sa nachádzajú v spodnej časti hierarchie informačných zdrojov, ktoré sa pohybujú od úrovne 1 (najlepšia) po úroveň 3 (najhoršia) pri zaobchádzaní s reálnymi hodnotami aktív a pasív. Všeobecným zámerom týchto úrovní informácií je previesť účtovníka cez sériu alternatív oceňovania, kde sa uprednostňujú riešenia bližšie k úrovni 1 pred úrovňou 3. Vstup úrovne 3 je nepozorovateľným vstup

Čítaj viac

Mzdové metriky

Mzdové metriky

Mzdové oddelenie vybavuje vysoké objemy transakcií pre činnosti, ktoré sa opakujú stále dokola. Vzhľadom na opakujúci sa charakter podkladovej práce je to vynikajúca oblasť, v ktorej sa dajú inštalovať metriky, ktoré poskytujú manažmentu predstavu o oblastiach, v ktorých je možné zlepšiť výkon. Ak sa metriky používajú

Čítaj viac

Postup preddavkových výdavkov

Postup preddavkových výdavkov

Náklady budúcich období sú výdavky, ktoré ešte neboli spotrebované, a preto sa na krátku dobu kapitalizujú. Nasledujúci postup ukazuje konzistentný spôsob účtovania týchto položiek do nákladov.Počiatočné uznanie predplatených výdavkovPri kódovaní dodávateľských faktúr pre vstup do účtovného systému získajte písomný súhlas pomocného kontrolóra s tým, že fakturácia by mala byť kódovaná ako predplatený výdavok. V opačnom prípade je predvolenou položkou zazn

Čítaj viac

Potopiaci sa fond

Potopiaci sa fond

Potápajúci sa fond je vyčlenenie hotovosti, ktorá sa má neskôr použiť na vyradenie dlhopisov alebo iných foriem dlhu alebo prioritných akcií. Môže sa tiež použiť na financovanie výmeny alebo kúpy majetku. Vyčlenením týchto prostriedkov sa výrazne zníži finančné zaťaženie spojené so splácaním alebo nákupom majetku. Existencia potápačského fondu t

Čítaj viac

Národná asociácia účtovníkov

Národná asociácia účtovníkov

Národná asociácia účtovníkov (NAA) bola pôvodným názvom súčasného Inštitútu manažérskych účtovníkov. K zmene názvu došlo v roku 1991. Pôvodný názov organizácie bol Národná asociácia účtovníkov nákladov, ktorá sa stala NAA v roku 1957. NAA podporovala vzdelávanie a rozvoj účtovníkov.

Čítaj viac

Revolvingový fond

Revolvingový fond

Revolvingový fond je dostupný zostatok úveru, ktorý sa dopĺňa, keď dlžník spláca veriteľa. Sumu potom môže dlžník opäť znížiť. Veriteľ zvyčajne požaduje, aby bol celý úver splatený najmenej raz ročne. Najbežnejším typom revolvingového fondu je úverová linka.Revolvingový fond je určený na úhradu krátkodobých potrieb, ako sú zmeny v požiadavkách na prevádzkový kapitál spoločnosti, ktorá je predmetom sezónneho predaja.

Čítaj viac

Majetková dividenda

Majetková dividenda

Majetková dividenda je dividenda vyplácaná investorom za iné aktíva ako hotovosť. Spoločnosť by napríklad mohla posielať svoje vlastné produkty investorom ako dividendy. Emitent zaznamená dividendu v reálnej trhovej hodnote vyplatených aktív.

Čítaj viac

Odpisy

Odpisy

Odpisovanie je plánované postupné znižovanie zaznamenanej hodnoty majetku počas jeho životnosti tak, že sa účtuje do nákladov. Odpisy sa uplatňujú na fixné aktíva, ktoré obvykle počas niekoľkých rokov utrpia stratu na úžitku. Použitie odpisov je určené na rozloženie vykázania nákladov na časové obdobie, keď podnik očakáva výnos z používania majetku.Napríklad organizácia kúpi nákladn

Čítaj viac

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond je skupina fondov, do ktorých prispeli zamestnávatelia a ich zamestnanci, a ktorá sa investuje s cieľom poskytnúť zamestnancom dôchodkové dávky. Pretože dôchodkové fondy majú zvyčajne k dispozícii obrovské množstvo na investovanie, sú klasifikované ako inštitucionálni investori a sú spravované profesionálnymi investičnými manažérmi. Príjmy dôchodkového fondu sú

Čítaj viac

Opravená výrobná réžia bola použitá

Opravená výrobná réžia bola použitá

Použitá fixná výrobná réžia je suma fixných výrobných nákladov, ktoré boli účtované výrobným jednotkám počas vykazovaného obdobia. Ak je miera aplikácie režijných nákladov založená na skutočne vzniknutých fixných nákladoch, potom by sa použitá suma režijných nákladov mala rovnať vzniknutej sume. Ak je miera aplikácie režijných nák

Čítaj viac

Antidilutívum

Antidilutívum

Finančná transakcia sa považuje za antidilutívnu, ak je výsledkom zvýšenie zisku na akciu, a to buď zvýšením zisku alebo znížením počtu akcií v obehu. Antidutičné transakcie sú z výpočtu úplne zriedeného zisku na akciu vylúčené.

Čítaj viac